Absolwent Akademii Soward

Absolwent Akademii SOWARD to wszechstronnie wykształcony młody człowiek, przedstawiciel nowego pokolenia, gotowy podejmować i realizować zadania, które stawia przed nim współczesny świat.

 1. Potrafi poprawnie posługiwać się językiem ojczystym, szanuje historię i kulturę swojej ojczyzny, symbole narodowe i religijne, tradycje rodziny, szkoły, regionu i kraju.

 2. Posiada płynną znajomość języka angielskiego, która umożliwia swobodną komunikację z rówieśnikami na całym świecie

 3. Zna język niemiecki/hiszpański na poziomie umożliwiającym rozmowę na najważniejsze tematy.

 4. Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie w kształceniu i w pracy, jest przygotowany do kształcenia w systemie life long learning.

 5. Charakteryzuje się otwartą postawą wzajemnej pomocy bez rywalizacji, z szacunkiem dla pracy innych.

 6. Jest tolerancyjny — szanuje innych bez względu na ich odmienność (rasa, wyznanie, niepeł-nosprawność)

 7. Rozumie wagę odpowiedzialności za własne działania i potrafi tę odpowiedzialność podjąć.

 8. Potrafi definiować cele i skutecznie je realizować.

 9. Jest osobą kreatywną, potrafi samodzielnie i analitycznie myśleć w celu rozwiązywania pro-blemów.

 10. Zna wartość zdrowia i zdrowego, ekologicznego trybu życia.

 11. Rozumie istotę i wagę pracy nad własną kondycja fizyczną.

 12. Jest otwarty na zmiany, zarówno te, które dzieją się wokół niego, jak również wewnątrz.

 13. Zna mocne strony swojej osobowości, potrafi wzmacniać i wykorzystać dla dobrych celów swoje atuty.

 14. Ma świadomość posiadanych zdolności oraz posiada umiejętność wykorzystywania swoich zdolności do wychodzenia poza własne ograniczenia i służenia czemuś więcej niż sobie samemu.

 15. Posiada zdrowy stosunek do błędu. Potrafi krytycznie spojrzeć na własną działalność i uczyć się na własnych pomyłkach.

 16. Posiada rozwinięte umiejętności komunikowania się z samym sobą i z otoczeniem.

 17. Potrafi panować nad własnymi emocjami, być asertywnym i rozwiązywać konflikty bez agresji

 18. Charakteryzuje się równowagą pomiędzy dawaniem i przyjmowaniem, słuchaniem i mówieniem, aktywnością i biernością.

 19. Szanuje tradycje patriotyczne i jest przygotowany do życia w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim.